UFO ★ SERIES

Welcome To UFO Series Club
UFO ★ SERIES

UFO ★ SERIES


  กลอนรัก (2)

  Share
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:22 am

  ค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ จึ ง เ ก็ บ ไ ว้
  เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ที่ มี คุ ณ ค่ า
  แ ม้ ไ ม่ อ า จ ย้ อ น วั น เ ว ล า
  ข อ ใ ห้ รู้ ว่ า น า ย ยั ง มี เ ร า
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:22 am

  สุ ร า คื อ นำ ป ร ะ ป า
  กั ญ ช า คื อ พื ช ไ ร่
  บุ ห รี่ คื อ ย า แ ก้ ไ อ
  ล ม ห า ย ใ จ ฉั น คื อ เ ธ อ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:23 am

  ส่ ง ม า ก ว น ใ จ
  ใ ห้ รู้ ไ ว้ คิ ด ถึ ง
  ถ้ า ค น อ่ า น น่ า บึ ง
  ค น คิ ด ถึ ง ค ง เ สี ย ใ จ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:23 am

  รั ก เ ท อ ร์ รั ก ม า ก ใ น ต อ น นี้
  แ ต่ บ า ง ที ต่ อ ไ ป อ า จ ไ ม่ แ น่
  ต่ อ ไ ป ฉั น อ า จ ทำ เ ห มื อ น ไ ม่ แ ค ร์
  แ ต่ ที่ แ น่ ๆ ต อ น นี้ ฉั น รั ก เ ท อ ร์
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:23 am

  ส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง
  ค. ตั ว กึ่ ง ท ร า บ ซึ้ ง ใ น ใ จ ฉั น
  ส. ตั ว ท้ า ย ค ว า ม รั ก ค ว า ม ผู ก พั น
  ส า ม ตั ว นั้ น เ คี ย ง คู่ กั น ต ล อ ด ไ ป.....
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:24 am

  ต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า
  เ มื่ อ รู้ ว่ า รั ก แ ท้ ดุ แ ล ไ ม่ ไ ด้
  มั ก ป า ก ดี กั บ เ ท อ ร์ ม า ก เ กิ น ไ ป
  ถึ ง ยั ง ไ ง ฉั น ก็ เ ป็ น แ ค่ . . . .ส่ ว น เ กิ น
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:25 am

  รั ก แ ร ก มั น แ ย ก ย า ก
  รั ก ม า ก มั น ย า ก แ ย ก
  รั ก เ ท อ เ ป ง ค น แ ร ก
  จ ะ ใ ห้ แ ย ก มั น ค ง ย า ก
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:25 am

  อ ย า ก จ า เ ป น ห ม อ น ข้ า ง ใ ห้ เ ท อ ร์ ก อ ด
  อ ย า ก จ า เ ป น ท า ม ม า ก๊ อ ต ใ ห้ เ ท อ ร์ เ ลี้ ย ง
  อ ย า ก จ า เ ป น ตุ๊ ก ต า อ ยุ่ บ น เ ตี ย ง
  จ า ไ ด้ เ คี ย ง ข้ า ง เ ท อ ร์ ต ล อ ด ไ ป
  ลบกลอนนี้
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:25 am

  พระคุณแม่ เลิศฟ้า มหาสมุทร
  พระคุณแม่ สูงสุด มหาศาล
  พระคุณแม่ เลิศกว่า สุธาธาร
  ใครจะปาน แม่ฉัน นั้นไม่มี
  ลบกลอนนี้
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:29 am

  ฉันไม่รู้ว่าเทอกำลังทำอะไร
  อยู่ที่ไหนกับใครในตอนนี้
  แต่ทำไมไม่รับสายฉันสักที
  ทำแบบนี้เหมือนไม่มีความผูกพัน
  เรายังรักและเป็นแฟนกันอยู่ไหม
  อยากจะรู้ความในใจของเทอนั้น
  สนใจบ้างถ้าทุกอย่างยังผูกพัน
  เทคแคร์กันให้เหมือนฉันเป็นแฟนเทอ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:29 am

  ไม่ว่าอะไรหรอกนะที่ไม่ค่อยมีเวลา
  ฉันรู้ดีว่าเทอไม่ค่อยว่างเหมือนอย่างฉัน
  ฉันเข้าใจทุกสิ่งกับความจริงที่บอกกัน
  เทอยุ่งอยู่กับงานแต่ฉันไม่เคยมี
  แค่อยากถามอะไรหน่อยได้ไหม
  ว่าเมื่อไรจะมีเวลาให้กับฉันคนนี้
  รู้ไหมว่าเคยคิดน้อยใจมาหลายที
  กับคู่รักที่เขามีเวลาให้แก่กัน
  ฉันเหมือนตกอยู่ในความเดียวดาย
  ทั้งที่มีคนมากมายอยู่ข้างกายฉัน
  อิจฉาคนอื่นที่เขาหวานชื่นกับความผูกพัน
  แต่ทำไมสิ่งนั้นคือฉันไม่เคยได้มา
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:29 am

  เราสองคนเข้ากันไม่ได้
  ทางที่ควรไปคือเดินหันหลัง
  อย่าอยู่ร่วมกันด้วยความเกลียดชัง
  สิ่งที่เคยหวังมันพังไม่มีชิ้นดี
  เมื่อเทอรับฟังแล้วคงเข้าใจ
  กับทุกอย่างที่พูดไปในวันนี้
  ขอโทดนะที่หัวใจไม่รักดี
  ปล่อยมือฉันสักทีคนที่ทำร้ายเทอ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:30 am

  รัก...เธอเท่านั้นที่ผมจะแลเหลียว

  คุณ...คนเดียวที่ผมจะไฝ่หา

  เข้า...ไปบอกรักในใจเธอเลื่อยมา

  แล้ว...เธอก็กล้ารักกับคนเลว


  หมายเหตุ : เพราะผู้หญิงไม่ชอบคนดี(เกินไป)
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:30 am

  ดวงดาวยางมีฟ้า
  กีตาร์ยางมีสาย
  เจ้าหญิงมีเจ้าชาย
  แปลกอารายถ้าชั้นจามีเทอ...
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:31 am

  รักกันง่ายๆ สบายดีออก ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักก็ได้
  ขอแค่รู้สึกลึกๆ ข้างใน ขอแค่จริงใจมีให้ก็พอ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:31 am

  ฉันรักใครไม่ง่ายนัก แต่ก็รักเธอได้ไม่ยาก
  พูดออกไปใจตรงกับปาก รักเธอมากกว่าใครๆ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:31 am

  ยิ่งรู้จักยิ่งรักมาก และยิ่งอยากอยู่ชิดใกล้
  ยิ่งพูดคุยยิ่งถูกใจ ใช่แล้วเธอคนในฝัน
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:31 am

  แค่เห็นเธอก็ใจสั่น แค่จ้องกันใจก็หวิว
  แค่สบตาก็เหมือนเป็นตะคริว แค่นี้ก็รู้แล้วว่าชอบเธอ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:32 am

  เธอคือคนสำคัญคนหนึ่ง เธอคือหนึ่งในดวงใจ
  เธอมีความห่วงใยให้กันและกัน เธอคือใครคนนั้นที่ฉันรักมากมาย
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:32 am

  อยากพบอยากเจออยากทัก อยากรักอยากห่วงอยากหา
  คิดถึงจึงได้โทรมา อยากบอกว่ารักเธอสุดหัวใจ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:32 am

  เมื่อแรกพบคิดกับเธออยากรู้จัก คบสักนิดก็สนิทกลายเป็นเพื่อน
  ดูๆไปหัวใจมันย้ำเตือน อยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนคือรักเธอ
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:32 am

  รู้ไหมว่ามันยาก ในใจมันลำบากแค่ไหน
  กับการที่ต้องบอกเธอออกไป ให้รู้ความในใจว่า I love you
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:32 am

  บอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกัน เธอมีอะไรสำคัญกว่าใครคนไหน
  ทุกเวลานาทีที่ผ่านไป ใจจึงไม่เคยลืมเธอได้เลย
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:33 am

  อยากโปรยรักขึ้นไปบนท้องฟ้า เธอจะได้รู้ว่ามันมากแค่ไหน
  ให้เธอได้เก็บมันไว้ แม้จะอยู่ไกลก็จะเหมือนใกล้กัน
  avatar
  Haиgєиg
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 184
  Join date : 15/10/2009

  Re: กลอนรัก (2)

  ตั้งหัวข้อ by Haиgєиg on Sun Oct 25, 2009 2:34 am

  เป็นดอกไม้ในใจใครฉันไม่ว่า
  เป็นดอกฟ้าในใจใครฉันไม่หวั่น
  เป็นไม้งามในใจใครไม่สำคัญ
  เป็นดอกรักในใจฉันเท่านั้นพอ

   เวลาขณะนี้ Tue Apr 24, 2018 8:07 am